Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en artikels van Online Marketing Monkey bvba, ook al zijn er tegenstrijdige bepalingen in de documenten van de klant. Door het plaatsen van een order aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Online Marketing Monkey.

Artikel 2. Offertes en orderbevestigingen

2.1. Alle prijsoffertes & voorstellen van Online Marketing Monkey zijn vrijblijvend tot op het moment van de acceptatie door de klant. De overeenkomst komt tot stand en verbindt de klant wanneer deze de prijsofferte ongewijzigd binnen de 10 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Online Marketing Monkey. De overeenkomst vervangt alle eerdere afgesloten akkoorden. De uitvoering van de overeenkomst wordt gestart zodra het afgesproken voorschot is ontvangen en zoals bepaald in de planning van de offerte. 2.2. Alle eventuele prestatiegerichte afspraken moeten klaar en duidelijk in de orderbevestiging opgenomen en bevestigd worden.

Artikel 3. Annulatie van de overeenkomst

3.1. De annulatie van een orderbevestiging door de klant is mogelijk zolang Online Marketing Monkey haar werkzaamheden nog niet heeft gestart en mits betaling van een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

Artikel 4. Levering

4.1. De datum van levering van de overeengekomen diensten is slechts indicatief en bindt Online Marketing Monkey niet. Eventuele vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schadevergoeding, prijsvermindering noch ontbinding van de overeenkomst. 4.2. Indien de partijen toch zeer uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn overeenkomen, wordt deze termijn verlengd als de klant noodzakelijke informatie, documenten, beelden enz. niet tijdig kan bezorgen. Ook indien de klant de voorgestelde proeven niet tijdig aanvaardt of de oorspronkelijke bestelling wijzigt of bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

5.1. Alle informatie die toebehoren aan de klant en zich bij Online Marketing Monkey bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Bij elke bestelling dient de klant een voorschot van 25 % van het factuurbedrag te betalen. Bij oplevering van de volledige bestelling is de resterende 75% van het factuurbedrag verschuldigd. 6.2. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum via overschrijving op het bankrekeningnummer van Online Marketing Monkey. Elke ontvangen overschrijving wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. 6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 10 dagen na ontvangst van een aanmaning, is de klant aan Online Marketing Monkey een nalatigheidsinterest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Online Marketing Monkey zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen te staken totdat de klant de vervallen facturen volledig heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

7.1. Klachten dienen per aangetekend schrijven met motivatie aan Online Marketing Monkey te worden bezorgd binnen een termijn van 10 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

8.1. Online Marketing Monkey besteedt uitermate veel aandacht aan het schrijven en publiceren van informatie op haar website, maar kan op geen enkele manier instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan. Online Marketing Monkey aanvaardt daarom geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele schade op welke manier dan ook ontstaan door toepassing, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op de website www.onlinemarketingmonkey.be . De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De site van Online Marketing Monkey bevat backlinks naar andere websites. Online Marketing Monkey draagt geen verantwoordelijkheid of verplichting voor de informatie noch inhoud van websites die gelinkt zijn aan onze website. Een link naar een andere website is enkel voor het gemak van de gebruiker. Het surfen naar en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte sites is steeds op eigen risico. Wij behouden ons het recht voor om elke backlink van onze website op enig moment aan te passen of te verwijderen.

8.2. Online Marketing Monkey verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Online Marketing Monkey zijn middelenverbintenissen. Online Marketing Monkey is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

8.3. Online Marketing Monkey kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Online Marketing Monkey zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden.